ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ (Twenty Fifth Week of Ordinary Time)


MILAGRES CATHEDRAL

  Kallianpur – 576114 Udupi Dist.

Ph: - 2580131

  23-09-2017

         S.C.C:  Kallianpur A                   Mr Alphonse Pereira                                 4.30 p.m.  

                             Puttur                               Mrs Leena Fernandes                                4.30 p.m

                             Milagres C                      Mr& Mrs Wilma Rony Lewis                  4.30 p.m

                             Milagres A                      Mrs Nelly Quadros                                     4.30 p.m.

                             Kakkunje                         Mr. Joseph Pais                                           4.30 p.m.

3. We thank Late Mr. Loyston Lewis of  Kallianpur A ward for  donating  flowers for the altar today.

4. Today members of St. Vincent De Paul Society honor their Patron and celebrate the feast  during 8a.m. mass. We wish them a happy feast and thank them for their secret help for the poor & needy. Those who wish to join St. Vincent De Paul Society are most welcome to attend meeting on Sunday’s soon after the 8a.m. mass. 

5. Meeting of Parish day (Firgaj Dis) committee will be held on Monday 25th September at parochial house.

6. Meeting of catholic sabha will be held today soon after the 8 a.m. Mass.  

 

23.09.2017                                                                              Parish Priest