ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ತೆವಿಸಾವೊ ಆಯ್ಥಾರ್ (Twenty Third Sunday of Ordinary Time)


MILAGRES CATHEDRAL KALLIANPUR

    23rd  Sunday of Ordinary Time

 

          S.C.C:       Santhekatte A                 Mrs. Irene D’souza                        4.30 p.m.  

                             Milagres B                       Mrs. Genevive Fernandes             4.00 p.m

                             Kallianpur B                   Mrs. Blanche Lewis                        4.00 p.m

                             Puttur                               Mr. Anil D’souza (Gurkar)          5.30 p.m

                             Santhekatte B                 Mrs. Anita Vijay Crasta               4.30 p.m

 

3. Sa’alvee of Our Lady of Sorrows commences from Sunday Morning During 8.00a.m. Mass. Daily Salvee strats at 4.30p.m. with Rosary of Our Lady of Sorrows, Novena and Reflection on Seven Sorrows during the Mass. Let us share our sorrows and problems with mother Mary and get spiritual strength from Jesus. I call upon ward members to take active participation in the sa’alvee liturgy. Remember Sa’alvee is not only for few members of our parish rather for all the parishioners. Take some interest in spiritual activities and make some sacrifice and decide to attend the sa’alvee in big numbers.

          Liturgy of sa’alvee has been distributed accordingly to all the wards.

10.09.2016            8.00a.m       Sunday                  Santhekatte A&B

11.09.2016            4.30p.m.      Monday                 Kakkunje & Puttur

12.09.2016            4.30p.m.      Tuesday                Kallianpur A&B

13.09.2016            4.30p.m.      Wednesday            Edabettu & Milagres C

14.09.2016             4.30p.m.      Thursday               Milagres A&B

           15.09.2016           4.30p.m.      Friday                             Thenkabettu, Uppoor A&B

16.09.2016            4.30p.m.      Saturday                Thonse & Moodkudru

 

4. Friday 14th September is the feast of HOLY CROSS Mass will be at 6.30a.m. Mordom:

     Mr. Hector Lewis Kallianpur A ward.

5. Feast of OUR LADY of SORROWS is celebrated on Sunday 17th September during    8a.m. Mass Mordom : Mr. & Mrs. Ophelia Alex Lewis Milagres B ward.

6. Marriage Enrichment Programme will be held under the leadership of Family  commission on Sunday 17th of September from 9a.m. to 11a.m. All married couples are

    requested to take part in this programme.

7. Meeting of Govlik Mandali will be held on Sunday 17th  September soon after 8.00 Mass.  Main agenda: Presentation of the statements of accounts of Financial year 2016-2017. all members are requested to attend this meeting without fail.

8. Meeting of Finance Committee will be held on Tuesday 12th September at 6.00p.m.     Main agenda: Presentation of the statements of accounts of Financial year 2016-2017. all members are requested to attend this meeting without fail.

 

09.09.2017                                                                              Parish Priest