ಪುತ್ತೂರ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಶ್ರೀ. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ "ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಸಂಯೋಜಕ್" ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್

Puttur Ward
29-04-2017

ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂವ್

ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿ'ಸೋಜ

ಪುತ್ತೂರ್ ವಾಡೊ

ಭಾರತೀಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಖಾತ್ಯಾಖಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ "ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಸಂಯೋಜಕ್" ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್ 

Mr Wilfred D'Souza

Puttu Ward

Milagres Cathedral

has been appointed as the District Youth Coordinator, Udupi District, under the Ministry of Youth Affairs & Sports

We Congratulate and Wish you All the Best in your Ministry

Parish Priest & Parishoners

Milagres Cathedral