ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ವಾ ಪಾಸ್ಕಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಎಪ್ರಿಲ್ 16

ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಥದ್ರಾಲ್
10-04-2017

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್

ಉಜೊ ಬೆಂಜಾರ್, ಪಾಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ವಾತಿ ಸವೆಂ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ನಮಾನ್

ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿಂ, ವಾಚ್ಪಾಂ, ನಿಯಾಳ್

ಪವಿತ್ರ್ ಉದಕ್ ಬೆಂಜಾರ್,ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನಾಚ್ಯಾ ಆಂಗೊವ್ಣ್ಯಾಂಚಿಂ ನವ್ಸರ್ಣಿಂ