ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್ - ಎಪ್ರಿಲ್ 14

ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್
10-04-2017

ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್

ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ 11 ವೊರಾರ್

ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್

ವಾಚ್ಪಾಂ, ಪಾಶಾಂವಾಚೆಂ ಗಾಯನ್, ನಿಯಾಳ್

ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥಾನಾಂ, ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಭಜಣ್,

ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಷೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್