ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್, ಎಪ್ರಿಲ್ 13

ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್
10-04-2017

ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಸಾದೆಂ ಮೀಸ್

6 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಶೆವಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಲಾಗಿಂ ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್