ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವದೇಶೀ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಸ್ಟಾಲ್

Milagres Cathedral Kallianpur
05-03-2017

ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂ ಸಂಭಂದಿ ಘರಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಣಾ ವರ್ವಿ ತೆಶೆಂಚ್ ವಕ್ತಾಂ ಆನಿ ಘರಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಕ್ರಾಪ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಹರೇಕಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ  ಸ್ಟಾಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.