ಫಿರ್ಗಜ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್

Milagres Cathedral
15-01-2017

ಫಿರ್ಗಜ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ಜನೆರಿಚ್ಯಾ 18 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 7 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್

10.00 ವೊರಾರ್ ಮಾನ್ ವಾಂಟಾಪ್

10.30 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಮೀಸ್

ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂ