ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚಿ ಭಕ್ತ್ (Vespers)

Milagres Cathedral
15-01-2017

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚಿ ಭಕ್ತ್ (ಬೆಸ್ಪ್)

ಜನರಿಚ್ಯಾ 17 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್

ಚೆರೆಲ್ ಬೆಂಜಾರ್, ಮರ್ಯೆಕ್ ಹರ್ಸುನ್ ತೇರ್ಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್

7.00 ವೊರಾರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚಿ ಭಕ್ತ್

ಕೀರ್ತನಾಂ ಗಾಂವ್ಚಿ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್, ಮರಿಯೆಚೆಂ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್

ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್