ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್

Milagres Cathedral
15-01-2017

ಭಾವ್ - ಭಾಂದವ್ಪಣಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್

ಜನೆರಿಚ್ಯಾ 15 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ 

ಉಪ್ರಾಂತ್  ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಮಾನ್

ಒಝನಾಮ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಸಮರ್ಪಣ್

ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್

ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್