ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆಂ ಚುನಾವ್ (Election of the Office bearers of the Parish pastoral Council)

Tri-Centenary hall, Milagres Cathedral
17-12-2016

ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ , ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 18 ಆಯೋಗಾಂಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್/ಕಿ ತಶೆಂಚ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಸಾಂದೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ಚುನಾವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ರಿ ಶತಮಾನೋತ್ತರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತಿಚೆರ್ ಜಾತಲೆಂ.