ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ವಾಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆ ಚುನಾವ್ (Election of the Representatives from the Wards to the Parish Pastoral Council)

Respective Wards
17-12-2016

The term of the present Parish Pastoral Council comes to an end this year. The election of the new members for the coming term will be conducted on Sunday, 18th of December in the respective wards.

1. Thenkabettu                      : Mrs. Gretta Lewis              4.00p.m.                     2 Members

2. Uppoor A                          : Mrs. Gloria Lewis              4.30p.m.                     1 Member

3. Uppoor B                           : Mr. Cyril Mascarenhas     5.00p.m.                     1 Member

4. Santhekatte B                   : Mr. Peter D’sa                    4.00p.m.                     1 Member

5. Kakkunje                           : Late Albert Dias                 4.30p.m.                     2 Members

6. Puttur                                 : Mrs. Jascintha Lewis         5.00p.m.                     1 Member

7. Moodkudru                       : Mr. Robert Lasrado           3.30p.m.                     1 Member

8. Thonse                               : Mrs. Dorothy Crasta          4.00p.m.                     2 Members

9. Edbettu                              : Mrs. Merlyn Martis           4.30p.m.                     2 Members

10. Milagres C                      : Mr. Joseph D’souza           4.00p.m.                     1 Member

11Milagres A                         : Mrs. Lilly D’leema            4.30p.m.                     2 Members

12. Milagres B                      : Mrs. Felcy Lewis                5.00p.m.                     2 Members

13. Santhekatte A                 : Mr. Joseph Lewis               4.00p.m.                     1 Member

14. Kallianpur B                   : Mrs Noreen Lewis             4.30p.m.                     2 Members

15. Kallianpur A                   : Mrs. Rosy Baretto              5.00p.m.                     2 Members