"ಜಿಣ್ಯೆ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಶಿಬಿರಾಂ" - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಥಾವ್ನ್ 14

ತ್ರಿ-ಶತಮಾನೋತ್ತರ್ ಸಾಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಸಾಲ್
09-10-2016

ಜೀವನ್ ಅಮ್ರತ್ : ಆಟ್ವೆ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ದೋನ್ ದೀಸ್

ಜೀವನ್ ದಿಶಾ: ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್

ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ: ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ , ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್