"ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿಶಿಂ" ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ - ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್

Milagres Tri-Centenary Hall
09-10-2016

"ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿಶಿಂ" ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ - ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ರಿ ಶತಮಾನೋತ್ತರ್ ಸಾಲಾಂತ್ 8 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾತಲೆಂ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಮಹಾ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ